Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Ook wij hebben op tijd over deze materie nagedacht en hieronder staat wat wij met uw gegevens doen.

Wie zijn we

Caluwe Impact Solutions (Caluwe IT Solutions), Drususlaan 39, 3453 KB, De Meern. U kunt ons bereiken op +31(0)625063515 of info (at) impactsolutions.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Het vullen van ons contactformulier zorgt voor het verzenden van een e-mail waarmee we op uw verzoek handelen zoals het toezenden van onze algemene voorwaarden of contact met u opnemen naar aanleiding van een vraag. In dit proces is geen ‘robot’ of algoritme van toepassing.

Voor het afhandelen van onze facturatie, uw betaling en onze administratie verzamelen wij in het geval van  een zakelijke overeenkomst de Bedrijfsnaam, de voor- en achternaam van uw contactpersoon, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals aan de belastingdienst.

Worden gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– De bank, vanwege de verwerking van de betalingen.
– Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– Administrateur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan zeven jaar na afloop van de laatste factuur. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het laatste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Reacties op onze pagina’s (blog)

Als bezoeker kunt u standaard GEEN reactie(s) achterlaten bij de blog teksten op onze website.

Het gebruik van ons contactformulier

Bij het vullen van ons contactformulier ontvangen we de data getoond in het reactieformulier. Deze data gebruiken we om contact met u op  te nemen, verkopen we niet door en gebruiken we voor het doel waarvoor u het ons verstrekt heeft zoals contact opnemen of het versturen van onze algemene voorwaarden. Naar aanleiding van dit contact kunnen uw gegevens op uw verzoek gebruikt worden voor het doen van een vrijblijvende aanbieding (offerte) of contractuele overeenkomsten.

Cookies

Wij maken geen gebruik van analytics cookies. Voor inzicht klik hier voor het rapport

 Ingesloten inhoud van andere websites

Op onze websites is ons twitter account (http://twitter.com/CaluweIT) ingesloten. Het doel hiervan is onze berichtgeving via ons twitter account ook op onze webpagina weer te geven. Via ons twitter account hebben we wel inzicht in het aantal interacties maar niet in de oorsprong hiervan (wie). Indien u reacties geeft op ons twitter account dan laat u sporen na waar wij geen invloed op hebben.

Analytics

Standaard verzamelt onze (WordPress) site geen analytics data welke wij gebruiken of verwerken.

Welke rechten je hebt over je data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info (at) impactsolutions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waar we jouw data naartoe sturen

Indien onze data buiten de Europese Unie wordt opgeslagen door onze (cloud) providers zoals e-mail, bestanden of contactgegevens dan ondernemen wij actie om dit versleuteld op te slaan danwel te migreren naar oplossingen welke zich binnen de Europese Unie bevinden.

Hoe we data beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaande methoden. \We gebruiken technische maatregelen zoals bestandsencryptie en beveiligingsmaatregelen zoals  pincodes en twee-factor authenticatie waar technisch mogelijk.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Indien er een datalek van toepassing is waarvan wij op de hoogte zijn of worden gesteld dan volgen we de daarvoor geldende (wettelijke) verplichtingen.

Van welke derde partijen wij data ontvangen

In beginsel ontvangen wij voor onze diensten geen data van derde partijen via onze websites. Indien wij via e-mail, gesprekken, tekstberichten of andere media, data ontvangen zoals naam, telefoonnummer en/of e-mail adres voor het benaderen van (contactpersonen van) bedrijven dan slaan we deze in beginsel op in een voldoende (biometrisch/pincode) beveiligde omgeving waaronder een mobiele telefoon en een daarmee verbonden e-mail- en contacten clouddienst welke met 2-factor authenticatie beveiligd is. De e-mail en contacten worden niet lokaal bewaard. Op verzoek verwijderen we uw gegevens en bewaren deze alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Daarbij verkopen we deze data niet.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen

Onze website biedt geen diensten aan om geautomatiseerde diensten af te nemen. Wij nemen  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@impactsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Versie: 20-05-2018/1.0